Ana Sayfa »
TDE 3. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu
Makaleyi İndirin
TDE 3. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu 2 Mart, 2017

 

 

 

 

 

 

 

TOPLUMCU DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

3. OLAĞAN GENEL KURULU

FAALİYET RAPORU

 

03.12.2012 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak faaliyetlerine başladığımız Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneği’nin 31 Mayıs 2013 tarihinde Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek 1 Haziran 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Dernek, Nisan 2016 tarihinden bu yana aşağıda verilen yeni adresi ve iletişim bilgileri verilen Dernek Merkezi’nde faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Derneği

Dümen Sokak No.11/2

Gümüşsuyu, İstanbul

Tlf.: 212-292 1129

eposta: info@toplumcudusunceenstitusu.org

 

 

A) YÖNETİM:

2016 Faaliyet Dönemi içinde görev yapan dernek organları, üyeleri, ünvan ve görev süreleri aşağıdadır:

 

Yönetim Kurulu:

Ragıp Nebil İLSEVEN, Yönetim Kurulu Başkanı; 25.02.2016 –

Cengiz ERDOĞAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili; 25.02.2016 –

Emre ÖZDEMİR, Genel Sekreter; 25.02.2016 –

İskender ÖZTURANLI, Üye; 25.02.2016 –

Emre ÇAKIR, Üye: 25.02.2016 –

 

 

 

Denetim Kurulu:

Eryaşar EYYÜPOĞLU, Başkan; 01.06.2013 –

Bülent Çakır, Üye; 25.02.2016 –

Hüseyin Çınar, Üye; 25.02.2016 –

 

Etik Değerlendirme Kurulu:

Ümit SILAN, Başkan; 1.6.2013 –

Kubilay BEYHAN, Üye; 1.6.2013 –

Özgür Mert BALCI, Üye; 1.6.2013 –

 

Dernek Yönetim Kurulu, faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülmesine yönelik olarak, Dernek Tüzüğünün 13. Maddesi kapsamında öngörülen Başkan Yardımcılıkları ile ilgili 25.02.2016 tarihli karar ile 3 görevlendirme yapmıştır.  2106 Faaliyet Dönemi içinde bu karar gereği görev alan dernek yöneticileri aşağıdadır:

İsmail Emre TELCİ – Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Gençlik

Can BÜYÜKBAY – Başkan Yardımcısı, Yayınlar Yönetim ve Koordinasyon

Muzaffer Ayhan KARA – Başkan Yardımcısı, Basınla İlişkiler

Esma Tülin CANDEMİR – Başkan Yadımcısı, İletişim ve Sosyal Medya

 

Dernek Yönetim Kurulu, faaliyet dönemi içinde 9 karar toplantısı yapmış; Denetim Kurulu üyeleri, Ocak 2016'da Olağanüstü Genel Kurul’a yönelik olarak gerçekleştirilen Genel Denetim çalışması dışında, Yönetim Kurulu’nun dönem içindeki toplantılarından 2’sine katılmıştır.

 

Faaliyet dönemi içinde Etik Değerlendirme Kurulu çalışma alanına giren herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir.

 

B) DERNEK ÜYELİK DURUMU

 

Derneğin 31 Aralık 2016 itibarı ile toplam olarak 78 üyesi bulunmakta; üyelik yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Kadın Üye sayısı: 13

Erkek Üye sayısı: 65

 

 

Bu üyelerimizin mesleki olarak dağılımları aşağıdaki gibidir:

 

İş dünyası ve kurumsal şirket kökenli üye sayısı: 30

Öğretim üyesi/görevlisi kökenli üye sayısı: 12

Sivil toplum kuruluşları kökenli üye sayısı: 5

Serbest meslek (hukukçu, mali müşavir, vb.) kökenli üye sayısı: 15

Tıp, mühendislik, mimarlık, vb. kökenli üye sayısı: 16

 

Derneğin, 31.05.2013 tarihindeki ilk kuruluş genel kurulunda hedef olarak belirlenen 120 üyelik yapıya 2016 Faaliyet Döneminde de ulaşılamamıştır. Bu konuda en belirgin nedenlerin, daha önceki toplantılarda da belirtildiği üzere; a) ödenti zorunluluğu, b) bir “düşünce kuruluşu” niteliğinde faaliyet gösteren kuruluşun keni gündemi ile kişilerin günlük siyasi beklentilerle oluşturdukları gündemler arasındaki uyumsuzluklar; c) bir “düşünce kuruluşu” yapısının kamuoyundaki genel farkındalık ve kabul düzeyi gibi etkenler olduğu değerlendirilmektedir.  Bu genel tespitlere ek olarak, 2016 yılında siyasi ve toplumsal alanda yaşanılan çok özel ve farklı gelişmeler nedeni ile, kişilerin sivil toplum kuruluşlarında kayıtlı olmak konusunda geliştirdikleri hassasiyet ve tedirginliklerin de burada not edilmesi uygun olacaktır.   

 

Derneğin gelecekteki faaliyetlerinin, bu konuları göz önünde tutan bir yönde geliştirmesinin, üyelik yapısının da hem nitelik hem de nicelik olarak gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 

C) MALİ DURUMU ve FİNANSAL RAPORLAR

 

Dernek mali raporları faaliyet dönemi itibarı ile hazırlanmış olup Denetim Kurulu’nun incelemesinden geçtiği şekli ile işbu Faaliyet Raporu ile “Ek 1” olarak sunulmuştur. Denetim Kurulu’nun yapılan inceleme sonucu düzenlediği Rapor da yine işbu Faaliyet Raporu ile “Ek 2” olarak  sunulmuştur.  Derneğin, T. İş Bankası A.Ş. İstanbul Bakırköy şubesi’nde kendi adına TL, ABD Doları ve EURO olarak açılmış bulunan 3 adet hesabı bulunmaktadır.

 

Tüm Türk Lirası bağış ve üyelik ödentileri için kullanılan TL hesap numarası aşağıdadır:

Hesap Numarası: TR39 0006 4000 0011 1230 8939 02

 

 

 

D) AMACA YÖNELİK FAALİYETLER

 

Dernek, faaliyet dönemi içinde öncelikle  bir “düşünce kuruluşu” olarak varlığını ve bu özel alanın gerektirdiği yapılanmaya yönelik tanıtım ve gerekli “kabul” düzeyini oluşturmak üzere çalışmalarını şekillendirmiştir. Bu faaliyetler yürütülürken, mevcut maddi imkanların daha ziyade altyapı ve iletişim imkanlarının geliştirilmesi amacı ile değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.

 

Bu yaklaşımın bir gereği olarak, üstlenilen faaliyetler olabildiğince katılımcıların katkıları ile desteklenen faaliyetler olarak düzenlenmiş; Dernek bu faaliyetlerin organizasyon, koordinasyon, yürütme ve iletişim hizmetlerini sağlamıştır.

 

Derneğin faaliyet dönemindeki etkinlikleri aşağıda belirtilen alanlarda sürdürülmüştür:

 

a)      Panel tartışmaları, sunum ve değerlendirme toplantıları

b)      Uluslararası proje çalışmaları ve paneller

c)      Kitap yayını ve dağıtımı çalışmaları

d)     Makale, yazı ve rapor yayınları

e)      “reflectionsTurkey” dergisi internet yayını  

f)       Yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve işbirliği oluşturulmasına yönelik çalışmalar

g)      “Görsel Arşiv” faaliyeti

h)      Sosyal medya tanıtım ve iletişim faaliyetleri

 

a) Panel Tartışmaları, Sunum ve Değerlendirme Toplantıları

Bu bağlamda, dönem içinde 4’ü İstanbul’da, 1’i Bolu’da olmak üzere, 5 adet sunum ve değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Önümüzdeki dönemde, konular ile ilgili bağlantılara gore, bu toplantıların farklı şehirlerde yürütülmesi planlanmaktadır.  Bu düşüncenin bir ilk adımı olarak Güz 2016 döneminde Ankara'da Ankara Strateji Platformu adı ile bir yapı oluşturulmuştur.  Enstitü'nün Ankara'daki üyeleri tarafından oluşturulan bu platform ilk etkinliğini aşağıda ayrıntıları yer alan Sığınmacılar ve Sosyal Demokrat Yaklaşımlar başlığı ile gerçekleştirmiştir.  Ankara Strateji Platformu'nun benzer çalışmalarını 2017 Faaliyet Döneminde de genişleterek sürdürmesi planlanmaktadır.

 

 

 

Dönem içinde yapılmış olan toplantılara ilişkin kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 

1- Panel; “Türkiye’nin İhtiyacı Olan Anayasa.” Yeni Anayasa tartışmalarına yılın başında ışık tutmayı hedefleyen ve Ülke Politikaları Vakfı ile ortak bir etkinlik olarak düzenlenen Işık Üniversitesi Maslak Kampusunda gerçekleştirilmiş ve her iki kuruluşun üye ve destekçileri yanında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılımla yürütülmüştür. 12 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Panel ile ilgili katılımcılar, konuyla ilgili yazılar ve değerlendirmeler Enstitü’nün web sitesinde sunulmuştur.

 

2- Sunum ve Panel; “Milenyum Diyaloğu Saha Çalışması Sonuçları.”  FEPS ile birlikte yürütülen saha çalışmasının sonuçlarının sunulduğu ve geniş olarak tartışmaya açıldığı Sunum etkinliği Kadir Has Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiş; toplantıya, İngiltere’den araştırmayı yürüten uluslararası kuruluşların Başkanı ile beraber Brüksel’den FEPS Genel Sekreteri ve Proje Ekibi de katılım sağlamışlardır.  Toplantı 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıyla ilgili Bilgi Notu, Raporlar ve etkinliğe katılan diğer panelistler konusunda ayrıntılı bilgi Enstitünün web sitesinde sunulmuştur.

 

3- Çalışma Toplantısı; “Türkiye'de Sığınmacılar Sorunsalı ve Sosyal Demokrat Yaklaşım Seçenekleri” toplantısı Ankara Strateji Platformu olarak oluşturulan tartışma grubu olarak Ankara’da gerçekleştirilmiş; toplantıya farklı kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağlamışlar; bu katılımcılar, Türkiye’de son yıllarda giderek tırmanan sığınmacı sorunu ve özellikle Suriye kökenli sığınmacıların sorunları yanında bu sorunların Türkiye’deki nufüs açısından yarattığı sorunlara alternative çözüm önerilerini gündeme getirmişlerdir.  Toplantı 5 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, toplantı katılımcıları ve yapılan tartışmalarla ilgili Toplantı Notu ayrıntılı olarak Enstitü’nün web sitesinde sunulmuştur.

 

b) Uluslararası Proje ve Araştırma Faaliyetleri

2016 Faaliyet Döneminde 1 uluslararası nitelikli projeyi sonuçlandırmıştır.  Bu proje, Enstitü’nün 2015 Faaliyet Döneminde geliştirdiği ve başlattığı Milenyum Diyaloğu (MillenialDialogue) projesidir.  Bu proje FEPS tarafından 12 ülkede yapılan ve gençliğin siyaset karşısındaki duruşunu, beklentilerini, tavırlarını ölçümleyen, değerlendiren bir çalışmadır.  Çalışma Ocak 2016 itibarı ile sonuçlandırılmış olup, Türkiye’de tanıtımı FEPS yetkililerinin de katıldığı bir dizi panel, basın görüşmesi ve çalışma toplantıları ile gerçekleştirilmiştir.  Bu

 

 

tanıtım sürecinde geniş bir basın ilgisi yaratılmış olup, Araştırma Sonuç Raporu İngilizce ve Türkçe olarak  Enstitü web sitesinde yer almaktadır.

 

c) Kitap Yayını Faaliyetleri

Enstitü 2016 Faaliyet Döneminde kendi imkan ve kaynakları ile ilk kitap yayını çalışmasını gerçekleştirmiştir.  FEPS ile ortak yürütülen ve Aydın CINGI tarafından üstlenilmiş olan saha çalışmasının sonuçlarının gerekli içerik zenginleştirmeleri yapılarak Ekim 2016 içinde CHP İçinde İkilemler Karşıtlaşmalar başlığı ile yayınlanmıştır.  2000 kopya olarak yapılan ilk baskının ticari olarak da satışa sunulması için gerekli çalışma sürmektedir.

 

d) Makale, Yazı ve Rapor Faaliyetleri

            Dönem içinde dış politika, siyaset, siyaset teorisi, sosyal politikalar, ekonomi, güvenlik ve savunma politikaları, kültür, yerel yönetim ve Avrupa Birliği başlıkları altında 2016 faaliyet dönemi içinde 21 yazı, makale, 3 rapor ve 10 TV haber/yorum/podcast görsel not yayınlanmış bulunmaktadır. Bu metinler, Enstitü’nün sürekli güncellenen www.toplumcudusunceenstitusu.org   adresindeki sitesinde; yazarlar, konu başlıkları ve tarih düzeni içinde erişime açık bulunmaktadır.

 

e) reflectionsTurkey Dergisi

İngilizce olarak hazırlanan ve dağıtılan reflectionsTurkeydergisinin oluşturulması, düzenlenmesi, ve internet üzerinden iletişimininyapılması faaliyeti dönem içinde Dernek tarafından üstlenilmiştir.   Bu çalışma ile ilgili olarak, bir derleme yapılarak, özellikle güncelliğini korumakta ve yayınlandığı tarihte bugüne ışık tutar nitelikte değerlendirmeler içeren makalelerin bir kitap olarak yayınlanması konusu gündeme gelmiştir.  Bu derleme çalışmasının ön çalışmaları faaliyet dönemi içinde tamamlanmış ve kitabın basıma hazırlanması aşamasına gelinmiştir.  Önümüzdeki dönemde bu basım ve yayın çalışmasının sonuçlandırılması planlanmaktadır.

 

g) Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri ve İşbirliği Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar

Aynı şekilde dönem içinde özellikle “düşünce kuruluşu” niteliğinde faaliyet gösteren kurumların temsilcileri ve akademik çevrelerden etkin kişilerle biraraya gelinerek Enstitü faaliyetlerinin tanıtımına yönelik görüşmeler yapılmış; ileriye dönük olarak kurumsal düzeyde işbirliklerine yönelik çalışmalar gerçekleştirlmiştir. Bu temaslarda özellikle kuruluş

 

aşamasında olan Enstitü’nün örgütsel ve yönetimsel olarak daha etkin ve sağlıklı bir yapılanma sürecine yönelik bilgi alışverişi yapılmış, öneriler alınmıştır.Brüksel, Berlin, Londra, Körfez Bölgesi ve Washington D.C.’de faaliyet gösteren bu kuruluşlarla olan temas görüşmelerin, önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi ve özellikle Balkanlar ve Körfez Bölgesi’ndeki benzer kuruluşlarla kurulacak olan diyaloglarla genişletilmesi planlanmaktadır.

 

i) Sosyal Medya, Tanıtım ve İletişim Faaliyetleri

2013 yılı başından bu yana sürekli geliştirerek internet üzerinden yayımladığımız “www.toplumcudusunceenstitusu.org” sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve Enstitümüzün görüş ve etkinliklerinin duyurulduğu aktif bir yayın organı halinde yayınını sürdürmektedir.

 

Sitede 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında  19 makale yayınlanmıştır. Ayrıca Enstitü’nün organize ettiği 4 panel duyurulmuştur.

 

Sosyal medya sayfaları

 

Enstitü’nün sosyal medya faaliyetleri, yayında olan internet sitesi ile doğrudan ilişkilendirilerek, mevcut hali ile Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, Youtube ve Dailymotion ortamlarında açılmış olan sayfaları üzerinden etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

 

Facebook sayfasını  rapor tarihi itibarı ile 1099 kişi beğenmiştir. Twitter’da ise  477 takipçiyle girilen 2016 yılında  83 yeni takipçi kazanılarak  560 takipçiye ulaşılmıştır.  Enstitü’nün faaliyet konuları düşünüldüğünde bu rakam önemli bir erişim seviyesini ifade etmekten uzak değerlendirilmektedir.  2017 yılı içinde erişim genişletilmesi için özel bir çaba gösterilmesi planlanmaktadır.  Bu çalışmanın öncelikle henüz siteyi takibe almamış olan üyelerimizin takibe geçirilmeleri başlatılması doğaldır. 

 

Enstitü’nün web sitesine ait Analytics raporlarını incelediğimizde ortalama ziyaret 1100/ay, tekil ziyaretçi ise 1009/ay olarak görülmektedir. Bir önceki yıla baktığımızda  ziyaretçi sayısı  1653/ay iken 2016 yılı için 553/ay tekil ziyaretçi kaybedilmiş olmaktadır.  Siteye gelen 1100 kullanıcı ayda 2500 sayfa gezmekte ve gelen kişi başına sayfa görüntülenme oranı da 1.2  olarak belirlenmektedir. Sitede kalma süresi de 2 dakika, 24 saniyeyi bulmaktadır.

 

 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu rakamlar da Enstitü için yeterli değerlendirilmemekte ve 2017 döneminde farklı sonuçlar elde edilmesi için çalışma yapılması gerekmektedir.  Ancak şu da unutulmamalıdır ki, sitemiz bir haber/yorum sitesinin metriklerini hedeflememektedir.  Nitelik olarak daha yüksek seviyede bir içerik ile ulaşılabilecek trafik yoğunluğunun doğal bir sınırı olduğu açıktır. Ancak rakamlar göstermektedir ki, sıklıkla ve yüksek nitelikli makale ve raporların siteye yüklenmesi hem siteye olan ilgi, hem de sitede kalış süresi üzerinde doğrudan olumlu etki yaratacaktır.  Üyelerimizin siteye daha fazla ilgi göstermesi beklenmelidir.

 

Siteye en çok sosyal medya yönlendirmesi Twitter’dan olmaktadır. Facebook’tan yönlendirme ise 2.sıradadır . Ancak, Google arama motorundan içerik bularak gelenler 541/ay ile en üst sırayı almaktadır.

 

2015 Faaliyet Dönemi içinde TDE sitesinin oluşturulan Youtube ve Dailymotion sayfalarında video çalışmaları ayrıca kullanıcının  paylaşımına sunulmuştur.

 

reflectionsTurkey

 

İngilizce olarak web’te yayınını sürdüren ReflectionsTurkey sitesinde 2016 yılı içerisinde  makale yayınlanmamıştır.  Bu faaliyet, 2017 yılı içinde özellikle geliştirilecek alanların başında düşünülmektedir.  Burada yayınlanacak nitelikli ve zamanlama olarak isabetli makale ve yorumların, Enstitünün uluslararası bilinirliğini arttırması yanında, kurumsal etkinliğini de olumlu etkileyeceği görülmektedir.

 

Yayın Faaliyeti

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü daha önce FEPS ile ortak bir saha çalışması gerçekleştirmiş ve 

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavramsal algılamalar ve bu algılamaların farklı bölgelerde nasıl değişimler gösterdiği konusunda "yoğun gözlem" yöntemine dayalı bir çerçeve oluşturmaya çalışmıştık.

 

Değerli araştırmacı Aydın CINGI ve bu projede birlikte emek verdiği yakın çalışma arkadaşları tarafından üstlenilen bu çalışma, daha önce bir sunum formatında ilgili kesimlerin bilgi ve tartışmasına sunulmuştu.

 

 

Bu defa da bu çalışma, bir kitap olarak FEPS Genel Sekreteri Ernst STETTER ve Eski Kültür Bakanımız, SODEV Onursal Başkanı Sayın Ercan KARAKAŞ'ın önsözleri ile kamuoyuna sunulmak üzere düzenlenmiş ve  ekim 2016’da kitap halinde yayınlanmıştır.

 

19.kasım 2016’da İstanbul Kitap Fuarında  Aydın Cıngı’nın katılımıyla imza günü yapılmıştır. 

 

                                          

 

 

Canlı yayın

 

Youtube sayfasında canlı yayın aktifleştirilmesi yapılarak, en son 12 Şubat 2016’da gerçekleştirilen “Millennial Dialogue-Türkiye” Raporu çalışması  Youtube, Facebook ve TDE Websitesi  üzerinden canlı olarak 2 saat 20 dakika olarak yayınlanmış ve sosyal kanallardan duyurularak herkese açık bir biçimde sunumun izlenmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

Enstitü olarak bu yayın faaliyetinin ulaşabileceği noktaları görüyor ve bu imkanı en etkin bir biçimde değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

 

 

                    

SONUÇ:

 

Yukarıda belirttiğimiz konuları siz değerli üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunar; Enstitü’nün, bundan sonra öncelikle sizlerin ve yeni katılacak olan üyelerimizin her alandaki destek ve katkıları ile insanlarımızın ve toplumun yaşamın her alanında büyük ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli alternatif politikalar oluşturulmasına önemli katkılar yapacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu

 

 

Tüm makaleyi okumak için lütfen PDF dosyasını indirin
En Yeni Yazılar TDE "Türkiye Ekonomisi Karasu Paneli" TDE Karasu'da Türkiye Ekonomisi ve Ekonomideki dalgalanmalar üzerine bir panel düzenledi
Haber
Toplumcu Düşünce Enstitüsü
Dr. Nebil İlseven KRT'de Ekonomi gündemini yorumladı KRT'de Aslı Astarı programında İlseven gündemdeki sıcak konularda görüşlerini anlattı
Haber
Toplumcu Düşünce Enstitüsü
Reflections on the June 2018 Turkish Elections The elections on June 24 served as the “finishing touch” in realizing the structural alteration of the political landscape of the country as was ratified by an earlier referendum in 2016.
Makale
Dr. Nebil İLSEVEN
Tüm Yazılar